850 bin esnafı ilgilendiriyor! TBMM’de akseptans edildi!

Akseptans edilen maddelere göre, “siktirici esnaf” kendisine tabir edilen, 850 bin civarında olan mükellef grubunun kazançları dirimlik vergisinden affedilmiş olacak.

Teklifin kabul edilen maddelerine bakarak, olağan usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançları gelir vergisinden ayrıklık tutulacak. “Tezyifkâr Esnaf” adına rapor edilen ve 850 bin civarında olan bu yükümlü grubunun kazançlarının istisna edilmesiyle yıllık beyanname vermemeleri sağlanacak.

Içtimai içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için aplikasyon geliştiriciliğinde alacak istisnası getirilecek. Buna göre, internet ortamındaki içtimai apışlık sağlayıcıları üzerinden mukavemetli, görüntü, gürültülü, video kabilinden içerikler paylaşan sosyal zımni üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile aptal telefon veya tablet üzere işlek cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik aplikasyon paylaşım ve satma platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden derogasyon tutulacak. Bu istisnadan yakalamak üzere Türkiye’de müesses bankalarda tıpkı adisyon açılması ve bu faaliyetlere ilgilendiren cemi hasılatın bu adisyon eliyle öğrenim edilmesi gerekecek.

Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla yüzde 15 oranında dirimsel vergisi kesintisi fethetmek ve Dirimlik Vergisi Kanunu’nun “muhtasar bildirge” ve “algı tevkifatının yatırılması” antetli maddelerindeki esaslar çerçevesinde beyan edip ödemekle memur olacak. Bu cirim üzerinden antrparantez tevkifat yapılmayacak. Mükelleflerin, aranjman kapsamı dışında eksantrik faaliyetlerinden kaynaklanan idrak evet üstelik iratlarının bulunması, istisnadan faydalanmalarına engel oluşturmayacak. İstisnaya ilişik şartların taşınmadığının tespiti halinde, natamam gerçekleşme fail algı, rüşvet ziyaı cezası kesilerek rötar faiziyle gelişigüzel öğrenim edilecek.

Reisicumhur, düzenlemedeki tevkifat oranını beher hareketlilik türü üzere ayrı ayrı sıfıra büyüklüğünde indirmeye, bir katına kadar çoğaltmak yoluyla yeniden tespit etmeye mezun olacak.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA OLACAK

Ekincilik sektörü ve çiftçilerin desteklenmesi üzere amme gelgel ve kuruluşları eliyle yapılan sübvansiyon ödemeleri, sağlık vergisinden ayrıklık tutulacak, bu ödemelerden rastgele idrak kesintisi yapılmayacak. Anide çok takvim yılına sirayet fail yapım ve tamir işleri üzerinden sağlık elde fail mükelleflerin verecekleri almanak dirimsel vergisi beyannameleri, işlerin kat edildiği takvim yılını izleme fail yılın şubat ayının esasen 25. haset akşamına büyüklüğünde verebilecek. Ayrımsız takvim yılında elde edilen gelir, şubat ayının esasen 25. haset akşamına kadar almanak dirimsel vergisi beyannamesi ile beyan edilecek.

Yıllık beyanname ile bildirilen sağlık üzerinden tahakkuk ettirilen dirimsel vergisi, gücük ay ve haziran aylarında kalkışmak üzere iki fiyat taksitte ödenecek. Akan vergilendirme dönemi içindeki üç, altı ve dokuz maaş periyodlar üçer maaş dönemler itibarıyla arızi alacak dönemleri kabul edilecek. İlgili takvim yılı yahut hesap döneminin akıbet üç mahiye dönemi ise arızi idrak dönemi kapsamında sayılmayacak, konu kapsamındaki mükellefler aracılığıyla bu ahit için arızi kazanç beyannamesi verilmeyecek.

ELEKTRONİK ORTAMDA VERGİ DAİRESİ KURULABİLECEK

Vergiye ahenkli mükelleflerin algı indirimden faydalanma koşulu olan “indirimin hesaplanacağı beyannamenin ilgilendiren olduğu yıl ile esbak iki yılda haklarında tarhiyat yapılmamış olması” koşulu, yapılan tarhiyatların kesinleşmesine vabeste olacak. bahis konusu müddet içinde kesinleşen tarhiyatın indirim hacim sınırının yüzde 1’inden beş altı olması yerinde de indirimden faydalanma şartları ihlal edilmemiş sayılacak.

Yapılan tarhiyatın indirimden yararlanıldıktan bilahare kesinleşmesi durumunda yararlanılan indirimin mükelleften idraksiz alınmasına ilgilendiren egemenlik, özellik metninden çıkarılıyor. Mukannen tarhiyat bulunmaması kuralı, idrak beyannameleriyle sınırlandırılacak. Fiziki ortamdan bağımsız namına elektronik ortamda idrak dairesi kurulabilecek. Elektronik ortamda kurulan alacak dairelerinin sair algı dairelerinin şubesi kendisine belirlenerek mükelleflere aceleci ve etkili hizmet verilebilmesinin sağlanması, kazanç dairesince yapılan işlemlerin elektronik ortamda kurulan vergi daireleri aracılığıyla dahi adına getirilmesini realizasyon edecek düzenlemeler ika konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verilecek.

Dirimlik İdaresi Başkanlığının görev alanına ilgilendiren işlerde bakım alımı yoluyla çalıştırılanlar ile hizmet alımı yapılanların ortak ve yöneticileri de öğrendikleri duman ve gizli kalması müstelzim özge hususlar açısından yasaklara, bu görevlerinden ayrılsalar de adapte olmak zorunda olacak. Yabancı ülkelerde kâin Türk vatandaşlarına yapılacak tebligatlar, Sağlık İdaresi Başkanlığına gönderilmeksizin, kazanç dairesi başkanlıkları yahut defterdarlıklar eliyle direkt yurt dışı temsilciliklerine gönderilecek. 3 bin 600 Türk lirasından aşkın vergi yahut idrak cezasına bağ ettiği takdirde, ilan yazısı Kaynak ve Maliye Bakanlığına tutkun idrak daireleri açısından Gelir İdaresi Başkanlığının, diğerleri için ilişik idarenin resmi genel ağ sitesi üzerinden birlikte duyurulacak

UZAKTAN İNCELEME

Ticari faaliyetlerin icrasında mütebeddil gelişim yeri kavramı, vergi incelemesine yan olan mükelleflerin balaban çoğunluğunun elektronik defter ve belge kullanması, sayısal marifet depolama olanaklarının çeşitlenmesi, incelemelerin bundan sonra teknolojik ekipmanlar kullanılarak yapılması, inceleme süreçlerinin dijital ortama taşınması kabil gelişmelerin “uzaktan incelemeyi” olanaklı arkaç getirdiği gerekçesiyle, teklifle, algı incelemesinin açiktan yapılabilmesine yönelik düzenlemeler yapılıyor. Kaynak ve Maliye Bakanlığı, mükelleflerin bildirmeye ilişkin olduğu bilgilerin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından Bakanlığa yazılmış veya elektronik kendisine bildirilmesi durumunda, bu bildirimi mükelleflerce mamul tebligat yerine akseptans etmeye, bu şekilde kabul edilecek bildirimleri cümbüş konusu, dirimlik unsuru ile yükümlülük, vergi, hareket yeri ve iştirak türlerini değişik yahut gelişigüzel dikkate alarak tayin etmeye ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye mezun olacak.

Fiziki ortamda tutulan defterlerde mevcut teslim zorunluluğuna eş şekilde, Hazine ve Maliye Bakanlığının, Tecim Bakanlığı ile müştereken yahut kendisinin belirlediği usul, esas ve süreler dahilinde bahis konusu defterler üzere nişancı alınması yahut defterlerin onaylanması konfirmasyon hükmünde sayılacak. Patent alınması ve izin işlemlerinde belirlenen usul, esas ve sürelere uyulmaması halinde ise defterlerin teyit ettirilmemiş akseptans edilecek. Mükelleflere istimal mecburiyeti getirilen belgelerin, öngörülen mecburi bilgileri taşımaması halinde bu belgelerin alacak kanunları bakımından tek düzenlenmemiş sayılması uygulaması kapsamına elektronik belge olarak düzenlenmesi müstelzim belgeler bile dahil edilecek.

Yararlanılması, yeminli finansal müşavirlerce aranje teyit raporu ibrazı şartına bağlanan bağışıklık, derogasyon, beis mahsubu ve bir konularda, doğrulama raporunun muktezi müddet içerisinde ibraz edilmemesi durumunda, mükellefe beyanat edilmek şartı ile 60 günce müddet verilecek ve bu müddet içre verilmesi halinde teslim raporu vaktiyle mevdu sayılacak. Sağlık Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara bahis konfirmasyon ve hizmetler ilişik değer vergisinden istisna edilecek.

Kurumlar Vergisi bildirme sürelerinde düzenlemeye gidilen teklifle, Kurumlar Vergisi beyannamesi, adisyon döneminin kapandığı kocaoğlan izleyen üçüncü ayın bir numara gününden 25. günü akşamına kadar mükellefin ilişkin olduğu idrak dairesine verilecek. Envestisman motivasyon belgesi bazında yapılan envestisman harcamasına yatırıma yardım oranının uygulanmasıyla belirlenen tutarın yüzdelik 10’luk kısmı, Kurumlar Vergisi beyannamesinin verilmesi müstelzim kocaoğlan strateji eden ikinci ayın sonuna kadar rica edilmesi şartıyla, ÖTV ve KDV dünya gelmek amacıyla gerçekleşme etmiş ayrıksı algı borçlarından terkin edilmek yoluyla kullanılabilecek.

Teklifin TBMM Tasrif ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerine, yarın saat 13.30’üstelik bitmeme edilecek.

Hakkımızda gündemhaber

Check Also

Orak Ayı ayından bu yana arz faziletkâr seviyede

Orak Ayı ayından bu yana arz faziletkâr seviyede

Değerli, hayat alımı azaltımına dayalı endişeler bitmeme ederken yatırımcıların efdal kalmaya devam eden enflasyona odaklanmasıyla …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir